Do tác động mạnh mẽ của COVID-19 đối với thị trường lao động Úc, Chính phủ đã ban hành Luật mới về lộ trình bổ sung cho visa 482- tạm trú lao động tay nghề (Diện visa ngắn hạn) ở lại Úc trong thời gian Covid-19 có thể nộp đơn xin thường trú theo các loại visa:

Visa Subclass186 (Visa tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh)

Visa Subclass 187 (Visa tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh vùng miền)

Kể từ 01/07/2022, các ứng viên đủ điều kiện theo chương trình mới của Chính phủ Úc sau được quyền nộp xin thường trú:

Những người giữ visa 482 – tạm trú lao động tay nghề (Diện visa ngắn hạn) đã ở Úc ít nhất 12 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 và được một công ty Úc phù hợp làm việc, sẽ có quyền thường trú.

Những người từ ngày 18 tháng 4 năm 2017 đã giữ hoặc đã nộp đơn xin visa 457 và đã được cấp sau đó.

Leave a Comment