Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ÚC (KÈM CHỒNG PHỤ THUỘC)

EMK Global chúc mừng bạn Nguyễn K.T và chồng Đoàn G.H (Visa diện phụ thuộc) đã đạt được visa Du học Úc cho Khóa Học Cao đẳng Quản lý và Cử nhân Công nghệ thông tin (Diploma of Leadership & Bachelor of IT) tại Wentworth Institute, Úc.

Cảm ơn 2 bạn đã tin tưởng lựa chọn EMK Global. Chúc các bạn sẽ thành công trên con đường đã chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?