Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 30, 2022

CƠ HỘI THƯỜNG TRÚ ÚC CHO NGƯỜI GIỮ VISA 482,457 KỂ TỪ NGÀY 01/07/2022

Do tác động mạnh mẽ của COVID-19 đối với thị trường lao động Úc, Chính phủ đã ban hành Luật mới về lộ trình bổ sung cho visa 482- tạm trú lao động tay nghề (Diện visa ngắn hạn) ở lại Úc trong thời gian Covid-19 có thể nộp đơn xin thường trú theo các loại visa:

Visa Subclass186 (Visa tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh)

Visa Subclass 187 (Visa tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh vùng miền)

Kể từ 01/07/2022, các ứng viên đủ điều kiện theo chương trình mới của Chính phủ Úc sau được quyền nộp xin thường trú:

Những người giữ visa 482 – tạm trú lao động tay nghề (Diện visa ngắn hạn) đã ở Úc ít nhất 12 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 và được một công ty Úc phù hợp làm việc, sẽ có quyền thường trú.

Những người từ ngày 18 tháng 4 năm 2017 đã giữ hoặc đã nộp đơn xin visa 457 và đã được cấp sau đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?