Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

February 16, 2022

TÂY ÚC MỞ CỬA- KỂ CẢ SINH VIÊN QUỐC TẾ MỚI ĐĂNG KÝ HỌC

Sinh viên quốc tế đã đăng ký hiện có thể vào Tây Úc, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ biện pháp kiểm soát biên giới dựa trên lời khuyên về an toàn sức khỏe.

Điều này cho phép sinh viên quốc tế đã đăng ký vào một trường tiểu học, trung học, đại học, cao đẳng, cao đẳng kỹ thuật hoặc một khóa cao hơn của Tây Úc có thể nhập học WA ngay từ 𝐇𝐎̂𝐌 𝐍𝐀𝐘.

Điều này áp dụng cho những người 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐁𝐀̆́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 khóa học và những người đã đăng ký và học trong nước hoặc nước ngoài trong những năm trước.

Sinh viên có thể bay thẳng đến Tây Úc trong giới hạn do Chính phủ Úc quy định, hoặc gián tiếp bằng cách quá cảnh qua một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?