Hi, How Can We Help You?
 • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
 • contact@emkglobal.com.au
 • (+61) 487 026 666

Blog

January 28, 2022

HOÀN PHÍ Visa 500 & Visa 462 cho người nhập cảnh vào Úc từ ngày 19/01/2022

Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ đến với Australia. Ảnh: AAP

Phí xin visa và phí xin quốc tịch được trả để đánh giá đơn của bạn. Bạn không thể nhận được tiền hoàn lại chỉ vì đơn đăng ký của bạn không thành công.

Nếu bạn hoàn tiền cho đơn đăng ký của bạn:

 • Đơn của bạn trở nên không hợp lệ
 • Đơn của bạn có thể bị hủy
 • Bạn có thể mắc nợ Khối thịnh vượng chung.

Liệt kê các tình huống hạn chế có thể được hoàn lại tiền. Không có khung thời gian tiêu chuẩn để xử lý yêu cầu hoàn lại tiền. Mỗi yêu cầu hoàn tiền phải được đánh giá riêng theo cơ quan pháp luật hoặc quy tắc hành chính có liên quan.

Form: Form 1424 – Refund request (461KB PDF)

Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký của mình qua ImmiAccount hoặc thanh toán qua ImmiAccount

Thực hiện theo các bước sau để kiểm tra trạng thái thanh toán của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản ImmiAccount của bạn
 2. Chuyển đến ‘Manage Payments‘ trong mục “My Payments
 3. Trạng thái thanh toán sẽ được hiển thị
 4. Nếu trạng thái thanh toán trong ImmiAccount là
 • Credit‘ thì chọn “Request Refund” từ Action Menu
 • ‘Paid’ thì bạn cần phải hoàn thành  Form 1424 – Refund request (461KB PDF). Gửi biểu mẫu đã hoàn thành đến văn phòng xử lý đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn không biết văn phòng xử lý của mình, hãy gửi biểu mẫu đã hoàn thành cho nearest office.

Nếu bạn không gửi đơn đăng ký của mình hoặc thanh toán qua ImmiAccount

Bạn cần phải:

 1. Hoàn thành Form 1424 – Refund request (461KB PDF)
 2. Gửi biểu mẫu đã hoàn thành đến văn phòng xử lý đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn không biết văn phòng xử lý của mình, hãy gửi biểu mẫu đã hoàn thành cho nearest office.

Nếu bạn không thể đến hoặc bạn đã khởi hành từ Úc sớm vì các hạn chế của COVID-19

Bạn có thể xin hoàn lại Phí xin Visa của mình cho các subclass sau:

 • Prospective Marriage (subclass 300)
 • Pacific Labour Scheme and Seasonal Worker Programme (subclass 403)
 • Working Holiday ​Maker (subclass 417)
 • Work and Holiday (subclass 462)

Bạn cần phải làm:

 1. Hoàn thành Form 1424 – Refund request (461KB PDF)
 2. Tham khảo  Refunds and waivers of Visa Application Charges​ để biết nơi nộp mẫu 1424 cho các subclass trên

Để biết thêm thông tin bao gồm cách gửi yêu cầu, hãy tham khảo Refunds and waivers of Visa Application Charges​.

Nếu bạn có Visa sinh viên hoặc Working Holiday Maker và đủ điều kiện để được hoàn lại phí xin thị thực lần đầu tiên (VAC)

Chính phủ Úc đang khuyến khích những người có thị thực Sinh viên và Làm việc trong Kỳ nghỉ (WHM) đã được tiêm phòng đầy đủ để đến Úc càng sớm càng tốt.

Đối với Sinh viên, bạn sẽ đủ điều kiện để được hoàn lại phí xin visa đã nộp liên quan đến thị thực đó nếu:

 • Bạn có visa Sinh viên hợp lệ (subclasses 500, 560, 571, 572, 573, 574 hoặc 575) và
 • Đến Úc với visa đó trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022.

Những người có visa Working Holiday Maker (WHM) sẽ đủ điều kiện để được hoàn lại VAC đã trả liên quan đến visa đó nếu họ:

 • Có visa Working Holiday Maker hợp lệ ( subclasses 417 hoặc 462); và
 • Đến Úc với visa đó trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Bạn không cần phải nộp đơn ngay lập tức. Nếu bạn có visa Sinh viên hoặc WHM, và bạn đến trong khoảng thời gian quy định, bạn sẽ đủ điều kiện để được hoàn lại tiền.

Bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại tự động. Bạn phải xác nhận quyền sở hữu bằng cách sử dụng Students and WHM refunds form​.

Bạn có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?