Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

January 27, 2022

Tây Úc lùi ngày mở cửa vì biến thế mới Omicron

Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan nói về việc lùi ngày mở cửa biên giời Tây Úc

Thủ hiến Tây Úc, Mark McGowan, đã #lùi ngày mở cửa trở lại biên giới của tiểu bang trong bối cảnh lo ngại về biến thể Omicron.

McGowan cho biết biên giới nội địa của tiểu bang sẽ #vẫn_tiếp_tục_đóng_cửa vào ngày 5 tháng 2, nhưng với nhiều quyền miễn trừ hơn cho “các trường hợp thương tâm”.

Các trường hợp miễn trừ bao gồm đối với những người Tây Úc trở về có “mối quan hệ gắn kết gần đây hoặc mối quan hệ gia đình hợp pháp trực tiếp” và bao gồm tang lễ, chăm sóc giảm nhẹ và thăm bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Cũng bao gồm điều trị y tế “khẩn cấp và thiết yếu”, các dịch vụ chuyên khoa như nhân viên y tế và dịch vụ khẩn cấp và các cân nhắc đặc biệt cho các trường hợp bất thường.

Những người đến sẽ cần phải có G2G được phê duyệt, được tiêm chủng đầy đủ – hoặc tăng cường nếu đủ điều kiện – trả lại RAT âm tính trong vòng 24 giờ sau khi lên máy bay, thực hiện 14 ngày tự cách ly và làm bài kiểm tra PCR trong vòng 48 giờ sau khi đến và vào ngày 12.

Ông McGowan nhấn mạnh tầm quan trọng của liều thứ ba trong việc bảo vệ chống lại biến thể mới dễ lây nhiễm hơn và bày tỏ sự thay đổi này như một cơ hội để thu hút nhiều người trước khi sự lây truyền trong cộng đồng bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?