Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 30, 2021

HỖ TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ NSW DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Nhiều sinh viên quốc tế ở NSW đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội. Tuy nhiên, chính phủ luôn quan tâm sinh viên và sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Các trường hợp sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện để được Chính phủ Úc hỗ trợ:

Pandemic Leave Disaster Payment – New South Wales- Khoản hỗ trợ thanh toán một lần để giúp sinh viên trong 14 ngày cần tự cách ly tại nhà, cách ly tập trung, hoặc chăm sóc cho người bệnh COVID.

Thông tin chi tiết: https://www.servicesaustralia.gov.au/pandemic-leave-disaster-payment

COVID-19 Disaster Payment- Khoản thanh toán này sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2021, dành cho những du học sinh bị ảnh hưởng khi sinh sống tại hotspot COVID-19 ở Sydney.

Thông tin chi tiết tại: https://www.servicesaustralia.gov.au/node/54687?fbclid=IwAR0fYmrdkaYdGyfZ52dBlq7O3vXh-s7_Ja8BYBrfaBVlTPqX-Xb58h9-yJI

Đặc biệt, tất cả các sinh viên quốc tế trên khắp NSW đều có thể nhận được hỗ trợ từ Study NSW.

Miễn phí 15kg thực phẩm cho sinh viên quốc tế tại NSW từ đối tác Foodbank NSW & ACT: www.study.sydney/programs/food-assistance

Được tư vấn pháp lý miễn phí, có hỗ trợ phiên dịch viên bảy ngôn ngữ: www.study.sydney/student-welfare/my-legal-mate

Hỗ trợ sức khỏe tâm lý và phúc lợi miễn phí: www.study.sydney/student-welfare/mental-health-and-wellbeing

Để biết thêm thông tin cập nhật mới nhất, theo dõi tại: www.nsw.gov.au/covid

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?