Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 30, 2021

BANG VICTORIA LÊN KẾ HOẠCH MỞ CỬA CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ QUAY LẠI ÚC VÀO 25/05/2021

Theo kế hoạch, ngoài việc đón công dân Úc trở về ở thời điểm hiện tại, tiểu bang này cũng mở cửa cho những đối tượng khác như diễn viên & đoàn phim, những nhà tổ chức sự kiện lớn & sinh viên quốc tế.

Bang Victoria đang lên kế hoạch nhận lại khách quốc tế với số lượng 120 người/ tuần

Họ sẽ được sắp xếp cách ly tại các khu vực cách ly bên ngoài hệ thống khách sạn đang được sử dụng cách ly cho khách quay trở về Úc. Các ngành liên quan sẽ đóng góp chi phí cho kế hoạch này.

Theo dự kiến, chi phí cách ly sẽ cao hơn phí cách ly hiện những người quay trờ về bang Vic sẽ phải chi trả. Dự định kế hoạch này sẽ được thực hiện đầu tiên vào 25/5.

Nguồn: https://www.abc.net.au/news/2021-04-27/victoria-to-open-to-foreign-students-actors-major-events/100096992?fbclid=IwAR0C_30zXNvmdEqs1rrpFfY0xqY1WEqmaWBWnBmxV7xM7z8svncDCwcgsyg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?