Professional Year IT Updates

(Tiếng Việt bên dưới)

Where students commence before 31st May 2020 and do not met the entry requirement of IELTS 6 overall + 5 in every sub-band (or equivalent PTE, TOEFL or CAE)

  • For test results that have not expired but do not meet requirements: they may enrol but must sit a new test by 30th June 2020. If the new test does not meet requirements they will be withdrawn from the program.
  • For test results that have expired and may or may not meet requirements: they may enrol but must sit a new test by 30th June 2020. If the new test does not meet requirement they will be withdrawn from the program.


Where students commence after 31st May 2020 and do not met the entry requirement of IELTS 6 overall + 6 in every sub-band (or equivalent PTE, TOEFL or CAE)

  • For test results that have not expired but do not meet requirements: they may enrol but must sit a new test by 30th June 2020. If the new test does not meet requirements they will not be able to progress to internship and cannot complete the program.
  • For test results that have expired and may or may not meet requirements: they may enrol but must sit a new test by 30th June 2020. If the new test does not meet requirement they will be withdrawn.

IMPORTANT NOTE: If the students fail the language requirement they will be withdrawn from the program and remain liable for all fees.

Please note the 30th June deadline is subject to review with the COVID-19 impacts on testing availability.
—————-

Professional Year IT – Cập nhập mới Về yêu cầu tiếng Anh

Trường hợp sinh viên bắt đầu chương trình trước ngày 31 tháng 5 năm 2020 và không đáp ứng yêu cầu đầu vào của IELTS 6.0 overall và trên 5.0 mỗi band (hoặc điểm PTE; TOEFL; CAE tương đương)

  • Đối với kết quả bài kiểm tra chưa hết hạn nhưng không đáp ứng yêu cầu: học sinh vẫn có thể đăng ký nhưng phải thi một bài kiểm tra mới trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu bài kiểm tra mới không đáp ứng yêu cầu, học sinh sẽ bị rút khỏi chương trình.
  • Đối với kết quả kiểm tra đã hết hạn và có thể/ có thể không đáp ứng yêu cầu: học sinh vẫn có thể đăng ký nhưng phải thi một bài kiểm tra mới trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu bài kiểm tra mới không đáp ứng yêu cầu, học sinh cũng sẽ bị rút khỏi chương trình.

Trường hợp sinh viên bắt đầu học sau ngày 31 tháng 5 năm 2020 và không đáp ứng yêu cầu đầu vào của IELTS 6 overall và trên 6.0 mỗi band (hoặc điểm PTE; TOEFL; CAE tương đương). 

  • Đối với kết quả kiểm tra chưa hết hạn nhưng không đáp ứng yêu cầu: học sinh có thể đăng ký nhưng phải thi một bài kiểm tra mới trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu bài kiểm tra mới không đáp ứng yêu cầu, học sinh sẽ không thể tiến hành thực tập và hoàn thành chương trình.
  • Đối với kết quả kiểm tra đã hết hạn và có thể không đáp ứng yêu cầu: học sinh vẫn có thể đăng ký nhưng phải thi một bài kiểm tra mới trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu bài kiểm tra mới không đáp ứng yêu cầu, học sinh sẽ bị rút.

LƯU Ý : Hãy đảm bảo nếu không đạt yêu cầu về ngôn ngữ, học sinh sẽ bị rút khỏi chương trình và chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí khác.

Xin lưu ý hạn chót ngày 30 tháng 6 có thể được xem xét với các tác động của COVID-19 đối với tính khả thi của đánh giá.

X