Professional Year Accounting Updates

(Tiếng Việt bên dưới)

Professional Year: IELTS 6 overall + 6 in every sub-band (or equivalent in PTE; TOEFL)

For test results that have not expired but do not meet requirements:

They may enrol but must sit a new test before completion of coursework. If the new test does not meet require they will not be able to progress to internship and cannot complete the program.

For test results that have expired in the last 12 months and may or may not meet requirements:

They may enrol but must sit a new test before completion of coursework. If the new test does not meet require they will not be able to progress to internship and cannot complete the program

For test results that have expired more than 12 months, if they met the levels

Please send to PY Provider for liaising with Accounting PYP on their case.

Skills assessment: All Accounting PYP will require a skills assessment that states they are academically suitable. They may fail to meet the English component and as per the above will need to sit a new test before completion of the coursework.

IMPORTANT NOTE: If applicants fail the language requirement they will be withdrawn from the program and remain liable for all fees.

——–

Professional Year Ngành Kế toán:

IELTS > 6.0 overall và tất cả các band (hoặc điểm PTE; TOEFL tương đương)

Đối với kết quả kiểm tra chưa hết hạn nhưng không đáp ứng yêu cầu:

Học sinh có thể đăng ký nhưng cần làm bài kiểm tra mới trước khi hoàn thành khóa học. Nếu bài kiểm tra mới không đáp ứng yêu cầu, học sinh sẽ không thể thực tập và hoàn thành chương trình.

Đối với kết quả kiểm tra đã hết hạn trong 12 tháng qua và có thể/ không thể đáp ứng yêu cầu:

Học sinh có thể đăng ký nhưng phải làm một bài kiểm tra mới trước khi hoàn thành khóa học. Nếu bài kiểm tra mới không đáp ứng yêu cầu, học sinh sẽ không thể thực tập và hoàn thành chương trình.

Đối với kết quả kiểm tra đã hết hạn hơn 12 tháng, nếu học sinh đã đạt được yêu cầu về Tiếng Anh, vui lòng gửi cho trường Accounting PY về trường hợp của học sinh.

Đánh giá tay nghề: Tất cả Accounting PYP sẽ yêu cầu đánh giá tay nghề để đánh giá học sinh có phù hợp với yêu cầu học vấn không. Học sinh không đáp ứng được tiêu chí điểm tiếng Anh như trên sẽ cần phải làm một bài kiểm tra mới trước khi hoàn thành khóa học.

LƯU Ý: Nếu học sinh không đạt yêu cầu về ngôn ngữ, học sinh sẽ bị rút khỏi chương trình và chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí.

X