MERIT-BASED SCHOLARSHIPS UP TO 30% FROM THE UNIVERSITY OF ADELAIDE

(Tiếng Việt bên dưới)

?Global Citizens Scholarships
?Scholarship value: 15% – 30%
off the tuition fee each year of study for the minimum standard duration of the undergraduate or postgraduate degree.

?Academic requirement:

✏15% scholarship: ATAR equivalent of 80

✏30% scholarship: ATAR equivalent of 90

️?Higher Education Scholarships 

For international students completing a recognized degree/ program at an Australian Higher Education (AQF) institution.

?Scholarship value: 25% off the tuition fee for each year of study for the minimum standard duration of the undergraduate or postgraduate degree.

————————

??HỌC BỔNG MERIT-BASED LÊN TỚI 30% TỪ UNIVERSITY OF ADELAIDE??

⏱Dành cho năm học 2021 – 2025

️?Học bổng Global Citizens

?Giá trị học bổng: Giảm 15% – 30% học phí mỗi năm, xuyên suốt thời gian học tối thiểu của bậc đại học hoặc sau đại học

?Yêu cầu đầu vào: 

✏Học bổng 15%: ATAR tương đương 80

✏Học bổng 30%: ATAR tương đương 90

?Học bổng Higher Education

?Dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành 1 khóa học/ chứng chỉ được công nhận bởi Australian Higher Education (AQF) institution.

?Giá trị học bổng: Giảm 15% – 30% học phí mỗi năm, xuyên suốt thời gian học tối thiểu của bậc đại học hoặc sau đại học


X