KOI SUPPORT PACKAGE AND SCHOLARSHIP DURING COVID-19

(Tiếng Việt bên dưới)

?KOI Support Package to support students in July 2020 intake affected by Coronavirus (COVID-19)

• $150 enrolment fee deduction for new students enrolling for July 2020 intake

• CoE for July 2020 intake with one subject tuition fee + $100 enrolment fee

• Flexible payment plan for July 2020 intake only

?Terms of payment :

• You are required to make one subject fee + reduced enrolment fee payment to request for a July 2020 COE.

• You are required to make the second subject fee payment at the time of enrolment.

• You are required to pay the remaining tuition fees for July 2020 intake no later than Saturday, 15 August 2020.

‼️ KOI International Student Scholarship (KISS) is also available to eligible students who can display a prior record of outstanding academic and English merit. 

?Up to $500 scholarship per trimester

?Intakes: July and November 2020

?Applicable courses:

✔️Bachelor of Information Technology (BIT)

✔️Bachelor of Business (Accounting)

✔️Bachelor of Business (Management & Finance)

✔️Master of Technology (MIT)

✔️Master if Professional Accounting (MPA)

—————————–

GÓI HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ HỌC BỔNG CỦA KOI GIAI ĐOẠN COVID-19

?Gói hỗ trợ sinh viên KOI kì nhập học tháng 7/ 2020 do ảnh hưởng bởi COVID-19

• Khấu trừ lệ phí đăng ký $150 cho sinh viên mới đăng ký nhập học tháng 7 năm 2020

• Nhận CoE cho kỳ nhập học tháng 7 năm 2020 chỉ cần chi trả khoản học phí cho 1 môn học + $100 phí đăng ký

• Điều kiện thanh toán linh hoạt chỉ áp dụng cho kì tháng 7 năm 2020

? Điều khoản thanh toán

• Bạn cần hoàn thành chi trả học phí cho 1 môn học + phí đăng ký để yêu cầu COE cho tháng 7 năm 2020.

• Bạn cần thanh toán lệ phí môn học thứ hai tại thời điểm ghi danh.

• Bạn phải hoàn tất các khoản học phí còn lại cho kỳ nhập học tháng 7 năm 2020 không muộn hơn Thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020.

‼️ HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ KOI (KISS) dành cho những sinh viên đủ điều kiện hồ sơ về thành tích học tập và trình độ tiếng Anh. 

?Học bổng lên tới $ 500 1 kì 3 tháng

?Kì tuyển sinh: tháng 7 và tháng 11 năm 2020

?Các khóa học áp dụng: 

✔️Bachelor of Information Technology (BIT)

✔️Bachelor of Business (Accounting)

✔️Bachelor of Business (Management & Finance)

✔️Master of Technology (MIT)

✔️Master if Professional Accounting (MPA)

X