Visa 485

🔺 Visa 485 thay thế sẽ được cấp cho những người có visa 485 nhưng bị kẹt ở bên ngoài Úc do giới hạn biên giới.

🔺 Gia hạn visa 485 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 để những người bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại quốc tế liên quan đến COVID-19 có thêm thời gian để nộp đơn xin visa 485 thay thế.

🔺Visa hết hạn trong thời gian liên quan này cũng được gia hạn mặc dù đã hết hạn.

👉 Để đủ điều kiện cho việc gia hạn, đương đơn phải:

– Ở bên ngoài Úc vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021,

– Có visa 485 có hiệu lực trong thời gian đó đã hết hạn hoặc hết hạn trước ngày 1 tháng 10 năm 2022,

– Visa không bị hủy bỏ; và chưa được cấp 1 visa khác;

– Visa của các thành viên gia đình có liên quan cũng được gia hạn.

Leave a Comment