CHANGES TO 2020 ACADEMIC CALENDAR

(Tiếng Việt bên dưới)

CHANGES TO 2020 ACADEMIC CALENDAR FROM LA TROBE UNIVERSITY

COVID-19 has had an unprecedented impact on educational delivery and the first step of La Trobe University was to migrate Semester 1 2020 courses and Student Services online with further support for students to have a smooth entry and complete their degree on time: 

✔️Offer three possible intakes (please refer to the schedule table)

✔️Semester 2 2020 will commence one week earlier than planned

✔️All intakes will be delivered online until face to face delivery resumes (including ELICOS courses)

✔️Offer a full range of scholarships, including the La Trobe Excellence and 50% Vietnamese Excellence Scholarship. New scholarships will also be launched in the next few days.

‼️Updates on Enrolment and Refund Policy

?Term-based Enrolment – If a student enrolls for a term, and borders re-open, they will need to complete that term online. Students may enroll in the following term face-to-face. For example, if a student begins Term 4 online, they will need to continue Term 4 online and then enroll in Term 5 face-to-face.

?Refund policy – we have introduced a flexible refund policy to support recruitment of students enrolling in online subjects, including full refunds for withdrawals before Census Date

ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC NĂM 2020 CỦA LA TROBE UNIVERSITY

Đại dịch COVID-19 đã gây nên ảnh hưởng chưa từng có đối với nền giáo dục nói chung, và giải pháp đầu tiên của Đại học La Trobe chính là chuyển đổi các khóa học Học kỳ 1 – 2020 và Dịch vụ Sinh viên sang hình thức trực tuyến; cùng với các hỗ trợ khác giúp sinh viên có thể nhập học thuận lợi và hoàn thành khóa học đúng hạn, cụ thể: 

✔️Cung cấp 3 kì nhập học (Xem tại bảng nhập học)

✔️Học kì 2/ 2020 sẽ bắt đầu sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch

✔️Tất cả kì học sẽ được cung cấp trực tuyến cho đến khi việc học offline ổn định trở lại (bao gồm cả khóa tiếng Anh ELICOS)

✔️Cung cấp nhiều học bổng giá trị, bao gồm học bổng La Trobe Excellence và học bổng 50% Excellence Scholarship cho sinh viên Việt Nam. Nhiều học bổng mới cũng sẽ được cập nhật trong thời gian tới. 

‼️Cập nhật về chính sách tuyển sinh và hoàn tiền

?Đăng ký dựa trên học kì – Nếu một sinh viên đăng ký một học kỳ và biên giới mở lại, sinh viên sẽ cần hoàn thành học kỳ đó trực tuyến và đăng ký học offline học kì sau. Ví dụ, nếu một học sinh bắt đầu Học kỳ 4 trực tuyến, sinh viên sẽ cần tiếp tục Học kỳ 4 trực tuyến và sau đó đăng ký học offline vào Học kỳ 5.

?Chính sách hoàn tiền – trường đã đưa ra chính sách hoàn trả linh hoạt để hỗ trợ sinh viên đăng ký các môn học trực tuyến, bao gồm hoàn trả đầy đủ cho các lần rút học phí trước Hạn chót đăng ký. 

X