2020–2021 Program Update – TASMANIA MIGRATION

Interim visa nomination allocations and priorities

August – October 2020

(Tiếng Việt bên dưới)

What has changed?

The Department of Home Affairs has issued an interim allocation of subclass 491, 190, 188 and 132 visa nomination places to states and territories. These allocations will be updated after the 2020-21 Federal Budget is handed down in October.

Access via this Link for more details: LINK TO TASMANIA WEBSITE

Điều gì đã thay đổi?

Bộ Nội vụ đã ban hành phân bổ tạm thời các đề cử cho thị thực 491, 190, 188 và 132 cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Các phân bổ này sẽ được cập nhật sau khi Ngân sách Liên bang 2020-21 được chuyển giao vào tháng 10.

Bộ Nội vụ đã chỉ đạo rằng cho đến thời điểm này, tất cả các đề cử phải chính đáng liên quan đến khả năng đóng góp của họ vào sự phục hồi kinh tế của Úc và tuân theo ba ưu tiên:

 1. Đơn xin đề visa 188 và 132 (Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh) chất lượng cao.
 2. Những đương đơn quan trọng trong việc hỗ trợ Tasmania ứng phó với đại dịch COVID-19, bao gồm các cá nhân cung cấp dịch vụ y tế quan trọng hoặc chuyên khoa, các kỹ năng quan trọng cần thiết để duy trì việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu hoặc cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của Úc.
 3. Những đương đơn hiện đang ở Úc có thể chứng minh năng lực của mình để đóng góp một cách có ý nghĩa vào sự phục hồi kinh tế.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các ứng viên?

Tất cả các đơn xin đề cử mới và hiện có sẽ được xem xét theo các ưu tiên này, với những người có vai trò quan trọng sẽ được đề cử trước.

Các ứng viên hiện tại không ở các vai trò quan trọng sẽ chỉ được xem xét sau khi các đơn đăng ký ưu tiên cho các vai trò quan trọng được xử lý.

Các quyết định về các hồ sơ có vai trò không quan trọng có thể cần chờ kết quả cho đến tháng 10 hoặc muộn hơn. Chỉ những ứng viên có hồ sơ thuyết phục nhất mới được đề cử.

Thị thực sắp hết hạn không đủ để ưu tiên nộp đơn?

Nếu thị thực của bạn sắp hết hạn, bạn nên liên hệ với Bộ Nội vụ hoặc Đại diện Di trú về các lựa chọn thị thực của bạn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các hồ sơ nộp trước 1 giờ chiều (AEST), Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2020 (Visa 491/ 190)?

Migration Tasmania gửi email cho tất cả các đương đơn đã nộp hồ sơ, tạo cơ hội cho họ:

 • yêu cầu xem xét ưu tiên trên cơ sở các đương đơn này đang tham gia vào một vai trò quan trọng hỗ trợ hệ thống y tế hoặc nền kinh tế Tasmania, hoặc
 • rút đơn xin đề cử của họ và nhận lại toàn bộ phí nộp đơn, hoặc
 • tiếp tục đơn xin đề cử của đương đơn kèm yêu cầu chứng minh rằng việc nếu đương đơn được đề cử, sẽ dẫn đến đóng góp thực sự liên tục và có ý nghĩa cho sự phục hồi kinh tế của Tasmania.

Các đương đơn yêu cầu hồ sơ của họ tiếp tục xem xét sẽ không nhận được tiền hoàn lại bất kể kết quả như thế nào.

Các đương đơn không làm trong các vai trò quan trọng sẽ không được đề cử trừ khi họ có thể chứng minh rõ ràng rằng việc đề cử của họ sẽ thực sự mang lại lợi ích cho sự phục hồi kinh tế ở Tasmania.

Không có khung thời gian đảm bảo kết quả hồ sơ và những người nộp đơn ở các vai trò không quan trọng có thể không nhận được kết quả cho đến tháng 10 hoặc muộn hơn.

Migration Tasmania sẽ đánh giá một cách cạnh tranh tất cả các ứng dụng hiện có theo các ưu tiên do Bộ Nội vụ thiết lập.

Với số lượng rất hạn chế các vị trí đề cử có sẵn, không thể đảm bảo đề cử và chỉ những người có vai trò quan trọng hoặc có thể đưa ra các lập luận thuyết phục nhất mới được hỗ trợ.

Điều đó có nghĩa gì đối với các hồ sơ nộp sau 1 giờ chiều (AEST), Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2020 (Visa 491 / 190)?

Tất cả các hồ sơ mới nộp sau 1 giờ chiều (AEST), Thứ Ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của danh mục đề cử đã chọn và chứng minh rằng người nộp đơn rất quan trọng trong việc hỗ trợ ứng phó của Tasmania đối với đại dịch COVID-19 và phục hồi.

Người nộp đơn phải cung cấp một lá thư hỗ trợ từ người chủ lao động của họ giải thích rõ ràng vai trò của họ là quan trọng như thế nào đối với việc cung cấp dịch vụ y tế, cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu hoặc cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của Tasmania. Nếu một ứng viên không thể chứng minh rằng vai trò của họ là quan trọng, hồ sơ khó nhận được đề cử.

Yêu cầu này sẽ được xem xét sau Ngân sách Liên bang vào tháng 10 khi Bộ Nội vụ công bố chi tiết đầy đủ về phân bổ đề cử và các yêu cầu năm 2020-21.

Vai trò quan trọng là gì?

Bộ Nội vụ cung cấp hướng dẫn về các vai trò quan trọng hoặc kỹ năng quan trọng tạihttps://covid19.homeaffairs.gov.au/critical-skills-and-sectors#toc-1. Đối với Tasmania, những vai trò này bao gồm:

 • Trực tiếp hỗ trợ ứng phó với COVID-19 của Tasmania do Chính phủ Tasmania trực tiếp tham gia
 • cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng hoặc chuyên khoa, hoặc cung cấp vật tư y tế có khả năng liên quan đến ứng phó COVID-19, bao gồm tất cả các vị trí điều dưỡng và y tế nói chung với Dịch vụ Y tế Tasmania
 • tham gia trực tiếp vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu (công nghệ y tế, cơ sở hạ tầng quan trọng, viễn thông, kỹ thuật và khai thác mỏ, chuỗi cung ứng, công nghệ nông nghiệp, sản xuất thực phẩm và ngành hàng hải) bao gồm các vai trò chuyên môn và kỹ năng cao trong:
 • kỹ thuật và bảo trì cơ sở hạ tầng như đập, cầu lớn / phức tạp cao, các công trình thủy lợi, lập kế hoạch và bảo trì vận tải
 • nông nghiệp như nhân viên phân loại len
 • việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu sẽ gặp nguy hiểm nếu không có vai trò của đương đơn.

* Điều này không bao gồm các vị trí cấp thấp hơn như công nhân bán lẻ, nhân công thu hoạch, lái xe giao hàng hoặc nhân viên kho.

 • cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế như công nghệ tài chính, sản xuất quy mô lớn, sản xuất phim và truyền hình và công nghệ mới nổi:
 • phải là những vai trò có giá trị cao / kỹ năng cao / chuyên biệt
 • thông thường sẽ bao gồm một đóng góp đáng kể và được công nhận vào thu nhập xuất khẩu, luồng việc làm và lợi ích kinh tế đáng kể, có giá trị cao cho quốc gia / quốc tế.

* Điều này thường sẽ không bao gồm các hoạt động quy mô nhỏ, phạm vi địa phương.

Ngoài ra, Tasmania sẽ chấp nhận các hồ sơ từ những người làm việc trong:

 • y tế và các ngành nghề y tế liên quan, bao gồm cả trong các lĩnh vực tư nhân và phi lợi nhuận
 • nhân viên hỗ trợ cấp cao / y tá (enrolled nurse/ registed nurse) trong chăm sóc người già, khuyết tật và  chăm sóc cộng đồng (tối thiểu bằng diploma).

Phạm vi của các lĩnh vực ưu tiên này có thể thay đổi khi nhu cầu của nền kinh tế Tasmania phát triển.

Đóng góp thực sự, liên tục và có ý nghĩa cho nền kinh tế Tasmania là gì?

Mọi đề cử phải được chứng minh dựa trên tiềm năng của hồ sơ đóng góp vào sự phục hồi kinh tế ở Tasmania. Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đáp ứng yêu cầu này.

Các điểm hỗ trợ cho bộ hồ sơ có thể bao gồm:

 • việc làm trong các vai trò có kỹ năng cao khó tìm kiếm
 • kỹ năng hoặc kinh nghiệm có giá trị cao không sẵn có trong cộng đồng địa phương
 • đóng góp tài chính có giá trị cao trong dài hạn cho nền kinh tế địa phương dẫn đến kết quả tạp them việc làm thêm cho người dân địa phương
 • tham gia vào doanh nghiệp Tasmania hoặc doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào sự hiện diện liên tục của đương đơn ở Tasmania
 • chứng minh đương đơn có một tiềm năng rõ ràng, hợp lý để sống ở Tasmania và đóng góp vào sự phát triển các kỹ năng cần thiết ở Tasmania.

Bản dịch được thực hiện bởi EMK Global Australia, xin vui lòng khống sao chép nếu không được sự cho phép.

X